oferta

Poniżej przedstawiamy pięć wariantów ubezpieczenia, dzięki czemu mogą Państwo wybrać rozwiązania idealnie dopasowane do oczekiwań.

UBEZPIECZENIE NNW STANOWI ALTERNATYWĘ, BĄDŹ DOSKONAŁE UZUPEŁNIENIE DLA UBEZPIECZEŃ SZKOLNYCH. JEŚLI DOJDZIE DO WYPADKU, DZIECKO OBJĘTE PONIŻSZĄ OCHRONĄ OTRZYMA ŚWIADCZENIE, NIEZALEŻNIE OD INNYCH ZAWARTYCH UBEZPIECZEŃ NNW, NP. W SZKOLE.

Nasze ubezpieczenie to świetna alternatywa lub dodatek do ubezpieczeń szkolnych.

Przypadki wypłaty ubezpieczenia

Świadczenie wypłacane za trwałe uszkodzenie ciała, które nie rokuje poprawy lub rozstrój zdrowia osoby ubezpieczonej, spowodowane wypadkiem ubezpieczeniowym zgodnie z wariantem 1 OWU. Osoba ubezpieczona otrzyma taki procent sumy ubezpieczenia, w jakim doznała trwałego uszczerbku na zdrowiu (maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie).

Jeżeli w następstwie:

 • nieszczęśliwego wypadku,
 • obrażeń ciała spowodowanych atakiem epilepsji albo omdlenia z przyczyny innej niż choroba przewlekła,
 • zawału serca, krwotoku śródczaszkowego,

osoba ubezpieczona poniosła koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, PZU zwróci te koszty do wysokości określonej w tabeli, pod warunkiem, że nabycie tych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych okazało się konieczne w ciągu 24 miesięcy od dnia, w którym doszło do wypadku ubezpieczeniowego. PZU zwróci poniesione koszty na podstawie rachunków i dowodów ich zapłaty - do wysokości rzeczywistych kosztów. Jeśli koszty leczenia zostały poniesione poza granicami RP, zwrot kosztów nastąpi na terytorium RP w złotych polskich, według średniego kursu NBP z dnia, w którym zostało ustalone odszkodowanie.

Jeżeli w następstwie:

 • nieszczęśliwego wypadku,
 • obrażeń ciała spowodowanych atakiem epilepsji albo omdlenia z przyczyny innej niż choroba przewlekła,
 • zawału serca, krwotoku śródczaszkowego,

osoba ubezpieczona poniosła koszty przeszkolenia osób niepełnosprawnych na terytorium RP, PZU zwraca te koszty do wysokości określonej w tabeli, pod warunkiem, że konieczność przeszkolenia zawodowego ubezpieczonego powstała nie później niż w okresie 24 miesięcy, liczonych od dnia zajścia w/w wypadku ubezpieczeniowego. PZU zwróci poniesione koszty na podstawie rachunków i dowodów ich zapłaty - do wysokości rzeczywistych kosztów.

Związane z wypadkiem ubezpieczeniowym leczenie osoby ubezpieczonej, które obejmowało konieczną operację lub hospitalizację trwającą minimum 5 dni.

Jeżeli w następstwie:

 • nieszczęśliwego wypadku,
 • obrażeń ciała spowodowanych atakiem epilepsji albo omdlenia z przyczyny innej niż choroba przewlekła,
 • zawału serca, krwotoku śródczaszkowego,

osoba ubezpieczona przeszła leczenie uciążliwe, ale nie stwierdzono trwałego uszczerbku na zdrowiu, PZU wypłaci świadczenie w wysokości określonej w tabeli. Osoba ubezpieczona może otrzymać tylko jedno świadczenie za leczenie uciążliwe z tytułu jednego wypadku ubezpieczeniowego.

PZU wypłaci dietę szpitalną za każdy dzień pobytu w szpitalu spowodowany:

 • nieszczęśliwym wypadkiem,
 • obrażeniami ciała spowodowanymi atakiem epilepsji albo omdleniem z przyczyny innej niż choroba przewlekła,
 • zawałem serca lub krwotokiem śródczaszkowym albo poważnym zachorowaniem,

o ile pobyt ten miał miejsce w ciągu 24 miesięcy od dnia zajścia wypadku ubezpieczeniowego. Świadczenie przysługuje od pierwszego dnia hospitalizacji ubezpieczonego. PZU wypłaci dietę szpitalną na podstawie wystawionej przez szpital karty informacyjnej, która potwierdzi przebytą hospitalizację.

Aby otrzymać to świadczenie, muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

 • koszty zostały poniesione w związku z leczeniem następstw nieszczęśliwego wypadku, obrażeń ciała spowodowanych atakiem epilepsji albo omdleniem z przyczyny innej niż choroba przewlekła, zawałem serca lub krwotokiem
  śródczaszkowym,
 • koszty były medycznie uzasadnione,
 • osoba ubezpieczona musiała ponieść te koszty w ciągu 24 miesięcy od dnia, w którym doszło do zdarzenia, a w przypadku rehabilitacji - jeśli okazała się konieczna w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym doszło do zdarzenia.

PZU zwróci poniesione koszty na podstawie rachunków i dowodów ich zapłaty do wysokości rzeczywistych kosztów (maksymalnie do wysokości limitu na jeden wypadek ubezpieczeniowy określonego w tabeli). W ramach limitu PZU pokryje także koszty:

 • zakwaterowania osoby ubezpieczonej podczas rehabilitacji w miejscowości, w której ta rehabilitacja się odbywa - o ile znajduje się ona w odległości co najmniej 100 km od miejsca zamieszkania osoby ubezpieczonej (maksymalnie 150 zł za dobę i maksymalnie za 10 dób),
 • zakwaterowania osoby bliskiej, jeśli osoba ubezpieczona przebywa w szpitalu, który znajduje się co najmniej 100 km od miejsca jej zamieszkania (maksymalnie 150 zł za dobę i maksymalnie za 10 dób).

Jeśli koszty leczenia zostały poniesione poza granicami RP, zwrot zostanie wypłacony na terytorium RP w złotych polskich, według średniego kursu NBP z dnia, w którym zostało ustalone odszkodowanie.

Jeśli w następstwie:

 • nieszczęśliwego wypadku,
 • obrażeń ciała spowodowanych atakiem epilepsji albo omdleniem z przyczyny innej niż choroba przewlekła,
 • zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego,

uszkodzeniu lub zniszczeniu ulegną używane przez ubezpieczonego przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze, PZU pokryje koszty naprawy lub zakupu tych przedmiotów lub środków, pod warunkiem, że konieczność naprawy lub zakupu uszkodzonych lub zniszczonych przedmiotów ortopedycznych lub środków pomocniczych powstała nie później niż w okresie 24 miesięcy, liczonych od dnia zajścia wypadku ubezpieczeniowego.

Jeśli w następstwie:

 • nieszczęśliwego wypadku,
 • obrażeń ciała spowodowanych atakiem epilepsji albo omdleniem z przyczyny innej niż choroba przewlekła,
 • zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego,

osoba ubezpieczona musiała przejść operację inną niż operacja plastyczna, otrzyma jednorazowe świadczenie określone w tabeli. Konieczność przeprowadzenia tej operacji musiała powstać w ciągu 24 miesięcy od dnia, w którym doszło do wypadku ubezpieczeniowego. Osoba ubezpieczona otrzyma tylko jedno świadczenie z tytułu wypadku ubezpieczeniowego, bez względu na liczbę przeprowadzonych operacji.

W razie śmierci osoby ubezpieczonej w wyniku wypadku komunikacyjnego PZU wypłaci świadczenie określone w tabeli, o ile śmierć ta nastąpi w ciągu 24 miesięcy od dnia, w którym doszło do wypadku komunikacyjnego.

W razie śmierci osoby ubezpieczonej w wyniku wypadku przy pracy lub podczas pobytu na terenie szkoły w ramach zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych, PZU wypłaci świadczenie określone w tabeli, o ile śmierć ta nastąpiła w ciągu 24 miesięcy od dnia, w którym doszło do wypadku przy pracy lub na terenie szkoły.

Jeśli osoba ubezpieczona poważnie zachoruje, PZU wypłaci świadczenie w wysokości określonej w tabeli lub zgodnie z % sumy ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia w przypadku oparzenia, odmrożenia, utraty kończyn, utraty słuchu i wzroku.

WYKAZ POWAŻNYCH ZACHOROWAŃ:

 • ciężkie oparzenie (% SU - Tabela 1),

 • niewydolność nerek (100% SU),

 • nowotwór złośliwy (100% SU),

 • oponiak (100% SU),

 • przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C (100% SU),

 • udar (100% SU),

 • utrata kończyn (% SU zgodnie z Tabelą 2),

 • utrata wzroku (% SU zgodnie z Tabelą 2),

 • utrata wzroku spowodowana chorobą (100% SU),

   

 • utrata słuchu (% SU zgodnie z Tabelą 2),

 • zakażenie wirusem HIV spowodowane transfuzją krwi (100% SU).

Ochrona obejmuje wszelką aktywność fizyczną, która ma na celu wypoczynek lub odnowę sił psychofizycznych, wykonywaną w czasie wolnym od obowiązków zawodowych lub szkolnym, w tym także zajęcia sportowe organizowane przez pracodawcę podczas wyjazdów integracyjno-szkoleniowych. Ubezpieczenie nie obejmuje: wyczynowego uprawiania sportów, uprawiania sportów w klubach i sekcjach sportowych, ani uprawiania sportów wysokiego ryzyka.

W ramach dodatkowej składki ubezpieczeniowej, ochrona obejmuje zarówno zawodowe, jak i amatorskie uprawianie dyscyplin sportowych, czyli regularne treningi w ramach klubu, związku czy stowarzyszenia sportowego, a także udział we współzawodnictwie sportowym (w zawodach, meczach, turniejach i innych imprezach o charakterze sportowym) lub udział w sportowych obozach kondycyjnych lub szkoleniowych. Celem wyczynowego uprawiania sportów jest nauka i doskonalenie swoich umiejętności sportowych oraz osiąganie coraz lepszych wyników sportowych. Ochrona nie obejmuje uprawiania sportów wysokiego ryzyka.

Sporty motorowe, jazda na quadach, sporty motorowodne, w tym narciarstwo wodne, szybownictwo, baloniarstwo, skoki ze spadochronem, BASE jumping, lotniarstwo, paralotniarstwo, motolotniarstwo, pilotowanie samolotów silnikowych, wspinaczkę wysokogórską, skalną i skałkową, speleologię przy użyciu sprzętu zabezpieczającego lub asekuracyjnego lub wymagającą użycia takiego sprzętu, rafting (spływ rzeczny) i wszystkie jego odmiany, canyoning (pokonywanie koryta rzeki przy wykorzystaniu następujących technik: wspinaczki, pływania, nurkowania), nurkowanie przy użyciu specjalistycznego sprzętu (scuba diving), nurkowanie na zatrzymanym oddechu (free diving), nurkowanie wrakowe i jaskiniowe, żeglarstwo morskie, śródlądowe, wędkarstwo morskie, surfing, windsurfing, kitesurfing (odmiana surfingu), wakeboarding, jazdę na nartach zjazdowych lub snowboardzie poza oznakowanymi trasami zjazdowymi, narciarstwo ekstremalne: skialpinizm, zjazdy ekstremalne, freestyle.