pytania
i odpowiedzi

Ubezpieczenie NNW uczniów różni się od ubezpieczenia szkolnego głównie tym, iż jest ono dostępne również dla dzieci nieuczęszających do różnego rodzaju placówek oświatowych. Możemy więc ubezpieczyć w nim zarówno maluchy, które nie rozpoczęły jeszcze procesu edukacji jak również młodzież, która ten proces już zakończyła. Warunkiem ubezpieczenia jest aby dziecko nie ukończyło 25 roku życia.

Trwały uszczerbek na zdrowiu to trwałe, nierokujące poprawy uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia ubezpieczonego, spowodowane wypadkiem ubezpieczeniowym.

Nieszczęśliwy wypadek to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.

Świadczenie zostanie wypłacone jeśli dziecko dozna trwałego uszczerbku wskutek omdlenia, jeśli przyczyną omdlenia nie była choroba przewlekła.

Świadczenie z tytułu diety szpitalnej wypłacane jest od 1 dnia pobytu dziecka w szpitalu.

Tak. Zwrot kosztów leczenia odbywa się na terenie Polski w polskich złotych według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu ustalenia odszkodowania.

Tak. Towarzystwo ponosi odpowiedzialność za zdarzenia, które miały miejsce poza granicami RP.

Tak. Jeśli udział w bójce był podyktowany działaniem w obronie koniecznej.

Nie. PZU S.A. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała/choroby zdiagnozowane przed dniem objęcia ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczonego.

Usługi assistance, są świadczone przez Centrum Pomocy na terytorium RP w związku zaistnie­niem m.in nieszczęśliwego wypadkuW zależności od zaistniałego wypadku ubezpieczeniowego PZU SA organizuje i pokrywa koszty następujących usług assistance:

  1. Pomoc medyczna
  2. Pomoc rehabilitacyjna i pielęgnacyjna
  3. Pomoc psychologa
  4. Pomoc domowa
  5. Opieka nad dziećmi ubezpieczonego, które nie ukończyły 18 roku życia i osobami niesamodzielnymi zamieszkałymi wspólnie z ubezpieczonym
  6. Opieka nad psami i kotami
  7. Zastępstwo w podróży służbowej
  8. Zmiennik kierowcy
  9. Infolinia medyczna i telefoniczna konsultacja z leka­rzem Centrum Pomocy

Pełne informacje na temat usług powypadkowych typu assistance znajdują się w OWU.

Wyczynowe uprawianie sportu jest to uprawianie dyscyplin sportowych polegające na regularnym uczestniczeniu w treningach w ramach klubu, związku lub stowarzyszenia sportowego, a także udział we współzawodnictwie sportowym (zawody, mecze, turnieje lub inne imprezy o charakterze sportowym) lub udział w sportowych obozach kondycyjnych lub szkoleniowych – w celu nauki i doskonalenia umiejętności w danej dyscyplinie sportowej i osiągania w niej coraz lepszych wyników sportowych; obejmuje amatorskie i zawodowe uprawianie sportu.